Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ


ΑΡΘΡΟ 1.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Η επωνυμία της Ένωσης είναι << ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΜΟΥ»

ΑΡΘΡΟ 2.
ΕΔΡΑ
Η έδρα της ένωσης βρίσκεται στη Σάμο

ΑΡΘΡΟ 3.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της ένωσης που αρχίζει σήμερα είναι απεριόριστη.

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ
Βασικοί σκοποί της ένωσης είναι:
Α) Η ενεργοποίηση των πολιτών στα κοινά και η ουσιαστική συμμετοχή τους στα τοπικά δρώμενα με βάση τις αρχές της Δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Β) Η ενδυνάμωση και αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Γ) Η διατήρηση της πολιτισμικής και φυσικής μας κληρονομιάς.

ΑΡΘΡΟ 5.
ΑΡΧΕΣ
Βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία της είναι:
Α) Η εταιρία που ιδρύεται σήμερα είναι αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 784 επ. Α.Κ.
Β) Η αυτόνομη  πολιτική της φυσιογνωμία.
Γ) Η χρηστή διοίκηση και διαφάνεια σε κάθε πράξη και ενέργεια της
Δ) Η ισότητα μεταξύ των πολιτών, ανεξαρτήτως φυλετικών εθνικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών ή άλλων διαφορών.
Ε) Η προώθηση σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και του κοινωνικού συνόλου.
ΣΤ) Η συλλογικότητα στην λήψη αποφάσεων.
Ζ) Η διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων στα προβλήματα του Δήμου. Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης συνιστά βασική κατευθυντήρια γραμμή σε επίπεδο φιλοσοφίας και πρακτικής.
Η) Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΟΥ
Για την επίτευξη του σκοπού της η ένωση δραστηριοποιείται προς ποικίλες κατευθύνσεις και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.
Ειδικότερα και ενδεικτικά:
Α) Συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές με την κατάρτιση συνδυασμού, που θα προκύπτει με δημοκρατικές διαδικασίες, μέσα από την παρούσα ένωση.
Β) Συγκροτεί ομάδες πολιτών  σε πόλεις και χωριά του νησιού με στόχο τη διαρκή επικοινωνία των πολιτών με την ένωση για την προώθηση των προβλημάτων της περιοχής τους και ενισχύει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες τους, τις οποίες στηρίζει με θεμιτό τρόπο.
Γ) Συγκροτεί ομάδες κατά τομέα ενδιαφέροντος και ειδικότητας, τις θεματικές  ομάδες όπως π.χ. θεματική  ομάδα πολιτισμού, αθλητισμού, περιβάλλοντος έργων κ.λ.π. με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, την οργάνωση συζητήσεων, εκδηλώσεων και διαλέξεων που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη προώθηση και επίλυση των διαφόρων ζητημάτων του Δήμου.
Δ) Επιδιώκει μέσω των οργάνων ή συνεργατών της τον συντονισμό των προσπαθειών και πρωτοβουλιών ομάδων πολιτών, και άλλων φορέων, προβάλλοντας τα αιτήματα τους με τρόπο συγκροτημένο και υπεύθυνο, και χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

ΑΡΘΡΟ 7.
ΜΕΛΗ
Μέλη της ένωσης μπορούν να γίνουν όλοι όσοι αποδέχονται τους σκοπούς και τις αρχές της και είναι διατιθέμενοι να δραστηριοποιηθούν για την επίτευξή τους. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη της ένωσης στελέχη πολιτικών κομμάτων και εν ενεργεία εκλεγμένοι από άλλους δημοτικούς συνδυασμούς.

ΑΡΘΡΟ 8.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους και να μπορεί να ασκήσει και τα δικαιώματα  που προβλέπονται και κατοχυρώνονται από το καταστατικό της ένωσης πρέπει να συμπληρώσει αίτηση εγγραφής προς το Συντονιστικό Συμβούλιο και να προταθεί   από δυο μέλη της ένωσης, στην οποία δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως το καταστατικό και τις αρχές της ένωσης
Η αίτηση παραδίδεται προσωπικά από το υποψήφιο μέλος στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα του Συντονιστικού Συμβούλιου.
Την εγγραφή μέλους επικυρώνει με απόφαση της η πρώτη μετά την κατάθεση αίτησης γενική συνέλευση της ένωσης με  μυστική  ψηφοφορία
Με την επικύρωση της εγγραφής του μέλους, το μέλος πληρώνει την ετήσια συνδρομή του, το ποσό της οποίας καθορίζεται κάθε φορά από τη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΟΥΣ
Το μέλος της ένωσης έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Α) Συμμετέχει ενεργά στην ένωση
Β) Αγωνίζεται για την διάδοση των αρχών και των θέσεων της όπως επίσης και για την οργανωτική ανάπτυξη και την επιτυχία των στόχων της.
Γ) Ενεργοποιείται στα τοπικά δρώμενα σύμφωνα με τις ευαισθησίες και τις επιλογές της προωθώντας τους στόχους της ένωσης.
Δ) Πληρώνει την ετήσια συνδρομή του.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
Το μέλος της ένωσης έχει τα παρακάτω δικαιώματα;
Α) Συμμετέχει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων που αφορούν την διαμόρφωση του προγράμματος και των αρχών της ένωσης τα οποία τίθενται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης. Διατυπώνει ελεύθερα τη γνώμη του για όλα τα θέματα που αφορούν την ένωση και προτείνει θέματα προς συζήτηση στο συντονιστικό συμβούλιο.
Β)Έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα όργανα και τις θέσεις της ένωσης καθώς και να προτείνει ή να προτείνεται για όλες τις επιλογές (υποψήφιο πρόεδρο, υποψήφιο μέλους του Συντονιστικού Συμβουλίου, μέλος τη θεματικής ομάδας, μέλος ομάδας πολιτών πόλεων και χωρίων ) με βάση τις διαδικασίες του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΜΕΛΟΥΣ
Το μέλος που  Α ) Δεν τηρεί το καταστατικό και τους κανονισμούς και συμπεριφέρεται με τρόπο που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια εικόνα, τη λειτουργία  και την δραστηριότητα της ένωσης  Β) δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις πλέον των δύο ετών Γ) Απέχει  από τη λειτουργία και τη δραστηριότητα της ένωσης , μπορεί να διαγραφεί  μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατάθεση σχετικού αιτήματος από το 10% των μελών συνολικά της ένωσης ή του προέδρου της προς το Συντονιστικό Συμβούλιο ή πρόταση του Συντονιστικού Συμβουλίου. ( 3 μέλη )
Η δραστηριότητα του μέλους της ένωσης μπορεί να ανασταλεί με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου μέχρι να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση για τη διαγραφή του .
Η ιδιότητα του μέλους της ένωσης επίσης παύει εάν ζητηθεί με σχετική έγγραφη δήλωση του προς το Συντονιστικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το ανώτερο αποφασιστικό και ελεγκτικό όργανο της ένωσης είναι η Συνέλευση η οποία εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Η τακτική συνέλευση συγκαλείται μια φορά το έτος.
Το συντονιστικό Συμβούλιο προβαίνει στη σύγκληση της κατά το δεύτερο 15ημερο του Ιανουαρίου σε ημέρα και τόπο που ορίζεται από αυτό με πρόσκληση που δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο ή με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες  μπορούν να στέλνονται ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία, πριν από 10 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες προς όλα τα μέλη της ένωσης.
Ενώπιον της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Συντονιστικό Συμβούλιο δια του Προέδρου λογοδοτεί για τα πεπραγμένα του προηγούμενου και τον προϋπολογισμό του νέου έτους.
Ακολουθεί ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο της. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί των πεπραγμένων και του απολογισμού και στη συνέχεια ψηφίζει τον προϋπολογισμό και προγραμματισμό δράσης του νέου έτους.
Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παραβρίσκονται σ’ αυτήν τουλάχιστον τα μισά και παραπάνω από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη.
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται νέα, μετά από επτά ημέρες η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και αν παρασταθούν.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία του μισού αριθμού συν ένα πλέον των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου.
Με την έναρξη κάθε Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται διμελές προεδρείο (Πρόεδρος και πρακτικογράφος) από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης για την διεξαγωγή των εργασιών της. Μετά το πέρας των εργασιών, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παραδίδει τα πρακτικά στον Γραμματέα του Συντονιστικού -Συμβουλίου.
Η γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την δημιουργία συνδυασμού για τη συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές, με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων τακτικών μελών της.
Η εκλογή του υποψήφιου Δημάρχου πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο όταν παρουσιαστεί ανάγκη κατά την κρίση του Συντονιστικού Συμβουλίου ή ζητηθεί από τα 1/5 των μελών της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 14
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ένωση διοικείται από εννεαμελές Συντονιστικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και μέλη. Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου εκλέγεται απ’ ευθείας από την γενική Συνέλευση.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο εκλέγεται ανά δύο έτη από την Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς την ένωση με μυστική ψηφοφορία, και σχετική πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Τα εκλεγέντα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου συνέρχονται εντός δεκαημέρου από την εκλογή τους και εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία τον Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.
Σε περίπτωση αποχής μέλους του από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, χωρίς εύλογη αιτία κατά τη κρίση του Συντονιστικού Συμβουλίου καλείται από τον Πρόεδρο ο πρώτος επιλαχών να αντικαταστήσει το ανωτέρω μέλος για τον υπολειπόμενο χρόνο θητείας του Συντονιστικού Συμβουλίου.
Στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι ανοιχτές συμμετέχουν, ανάλογα με το Θέμα και εκπρόσωποι των ομάδων πολιτών και των θεματικών  ομάδων της ένωσης, που έχουν δραστηριοποιηθεί σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Συντονιστικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τα συμφέροντα και την περιουσία της ένωσης. Δραστηριοποιείται για την εξειδίκευση και πραγματοποίηση των σκοπών και επιβλέπει την τήρηση των αρχών της κίνησης και την επιλογή και εφαρμογή κάθε πρόσφορου μέσου. Συγκροτεί τις ομάδες πολιτών και τις θεματικές ομάδες όπως επίσης συμμετέχει και στην κατάρτιση του δημοτικού συνδυασμού.
Συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης του προηγούμενου έτους και τον προϋπολογισμό του επόμενου, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση όπως επίσης και τον προγραμματισμό δράσης της επόμενης χρονικής περιόδου. Αποφασίζει σχετικά με κάθε ζήτημα που συνεπάγεται δαπάνη ή νομική υποχρέωση της ένωσης και για κάθε άλλο ζήτημα, που είναι σχετικό με την λειτουργία της ένωσης και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά, που κατά την κρίση του προέδρου ή μετά από αίτηση δύο μελών του Συντονιστικού συμβουλίου όταν παρίσταται ανάγκη. Στην δεύτερη περίπτωση ο πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει το συντονιστικό Συμβούλιο εντός 10 (δέκα) ημερών, γνωστοποιώντας και τα προς συζήτηση θέματα.
Σε κάθε καθυστέρηση του προέδρου να συγκαλέσει το Συντονιστικό Συμβούλιο, αυτό συγκαλείται από τον αντιπρόεδρο και σε περίπτωση άρνησης του από το Γενικό Γραμματέα.
Οι αποφάσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του προεδρεύοντος.
Όταν απουσιάζει ο πρόεδρος, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος, αλλιώς ο Γραμματέας και σε απουσία του Γραμματέα ο ταμίας.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε  τουλάχιστον από τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Ανά δύο έτη  μετά τη λογοδοσία και την απαλλαγή γίνονται αρχαιρεσίες. Σ΄ αυτές εκλέγονται ο πρόεδρος και τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και μυστική ψηφοφορία.
Επίσης εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και η Εξελεγκτική Επιτροπή.
Τις αρχαιρεσίες διενεργεί τριμελής εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τα μέλη της  Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν είναι υποψήφιοι για κανένα όργανο.
Οι υποψήφιοι συγκροτούν ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Οι σταυροί προτίμησης δεν ξεπερνούν τους 4.
Δεν επιτρέπεται το ίδιο άτομο να εκλεγεί πρόεδρος για τρίτη συνεχόμενη φορά.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που είναι τακτοποιημένα οικονομικά.
Τα μέλη που εγγράφονται τις τελευταίες 30 (τριάντα) ημέρες, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, όπως επίσης και δικαίωμα ψήφου, μόνον στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των τελευταίων 30 (τριάντα) ημερών πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία ξεχωριστά. Η θητεία του προέδρου του Συντονιστικού Συμβουλίου είναι διετής  όσο και η θητεία του Συντονιστικού Συμβουλίου. Διαδικασίες για άρση της εμπιστοσύνης προς τον πρόεδρο του Συντονιστικού Συμβουλίου και εκλογή νέου προέδρου μπορεί να τεθούν, όταν το ζητήσει το 20% των εγγεγραμμένων και τακτοποιημένων μελών της ένωσης και το αποφασίσει η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Ο πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου προΐσταται στο Συντονιστικό Συμβούλιο, συγκαλεί το Συντονιστικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις.
Εκπροσωπεί την ένωση σε όλες τις σχέσεις και τις υποθέσεις της ενώπιον κάθε αρχής και δικαστηρίου και υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά, τα χρηματικά εντάλματα και τις εντολές για ανάληψη χρημάτων μαζί με τον Ταμία. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και Συντονιστικού Συμβουλίου και για την πλήρη εφαρμογή του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο αντιπρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου αντικαθιστά τον πρόεδρο σ’ όλα τα καθήκοντα του και τις δραστηριότητες του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

ΑΡΘΡΟ 19
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου, φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο της ένωσης, συντάσσει και υπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, εισηγείται με τον πρόεδρο προς το Συντονιστικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συντονιστικού Συμβουλίου και για την παραλαβή των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων από τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΑΜΙΑΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ο εκάστοτε ταμίας που εκλέγεται ανά διετία από τη Γενική Συνέλευση έχει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και διοίκησής της ένωσης σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό.
Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων της ένωσης, βάσει αποδείξεων. Ενεργεί τις πληρωμές, φυλάσσει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου και τα καταθέτει στη Γενική Συνέλευση. Τηρεί το βιβλίο Ταμείου και το ενημερώνει τακτικά.
Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, στο όνομα της Ένωσης, τις εισπράξεις των εσόδων. Δεν μπορεί να κρατάει περισσότερα από 300 ευρώ στα χέρια του, από τα χρήματα της ένωσης, τα οποία είναι κατατεθειμένα σε μια τράπεζα που εδρεύει στη Σάμο.
Τον Ταμία κωλυόμενο, αναπληρώνει το διοριζόμενο από το Συντονιστικό Συμβούλιο μέλος αυτού. Επίσης αυτός διενεργεί τις αναλήψεις των κατατεθειμένων χρημάτων ως ανωτέρω κατόπιν αποφάσεως του Συντονιστικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Ε-Ε εκλέγεται ανά διετία μαζί με το Συντονιστικό Συμβούλιο και οι υποψήφιοι δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για άλλες θέσεις.
Η Ε-Ε ελέγχει την χρηματική και περιουσιακή διαχείριση της ένωσης, παίρνει τα λογιστικά βιβλία από τον ταμία, τα ελέγχει, τα εγκρίνει και συντάσσει έκθεση, την οποία παρουσιάζει ο πρόεδρος της στην Γενική Συνέλευση, το δεύτερο 15ήμερο του μήνα Ιανουαρίου κάθε έτους.
Εάν δεν κληθεί σύμφωνα με τα παραπάνω έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την παράδοση των βιβλίων για έλεγχο.
Τα μέλη της Ε-Ε είναι τρία και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο τους, εντός δέκα ημερών από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Σε περίπτωση που η ένωση αποφασίσει να συμμετέχει σε εκλογές ο υποψήφιος δήμαρχος επιλέγεται από τη γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, μετά από μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση περισσότερων από δύο υποψηφίων και, εάν δεν συγκεντρώσει κάποιος απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων
Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι προτείνονται και ο δημοτικός συνδυασμός καταρτίζεται με ευθύνη του υποψήφιου Δημάρχου και του Συντονιστικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με τις ομάδες πολιτών  και τις θεματικές  ομάδες. Ο Δημοτικός συνδυασμός μετά την κατάρτιση του έρχεται για συζήτηση και έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Ο Δημοτικός Συνδυασμός παρακολουθεί και ενημερώνεται για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και συνεδριάζει για το σκοπό αυτό, πριν από κάθε συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συνδυασμού συμμετέχει και το Συντονιστικό Συμβούλιο.
Ο Δημοτικός Συνδυασμός διαμορφώνει το προεκλογικό πρόγραμμα, τις αρχές και τις θέσεις του συνδυασμού, σε συνεργασία με το Συντονιστικό Συμβούλιο, τις ομάδες πολιτών γειτονιάς και τις τομεακές ομάδες και τα καταθέτει στη Γενική Συνέλευση για συζήτηση και έγκριση, καθώς επίσης προβάλλει τις θέσεις του συνδυασμού στο Σαμιακό λαό.

 ΑΡΘΡΟ 23
 ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ
Οι ομάδες πολιτών  συγκροτούνται από το Συντονιστικό συμβούλιο.
Στόχος των ομάδων πολιτών  είναι η ανάδειξη, προώθηση και επίλυση των προβλημάτων της περιοχής όπως επίσης και η ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας και δραστηριότητας, που συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.
Σε κάθε ομάδα πολιτών  ορίζεται και ένας υπεύθυνος, μετά από συνεννόηση των μελών της, ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα στις συνεδριάσεις της ολομέλειας και του Συντονιστικού Συμβουλίου της ένωσης. Σε κάθε περίπτωση καταθέτουν τις προτάσεις τους σχετικά με τα προβλήματα της περιοχής . Συνεργάζονται επίσης στην κατάρτιση του δημοτικού συνδυασμού και στην διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος των αρχών και των θέσεων του.

 ΑΡΘΡΟ 24
 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΟΜΑΔΕΣ
Οι Θεματικές ομάδες συγκροτούνται από το συντονιστικό συμβούλιο.
Σε κάθε θεματική ομάδα ορίζεται και ένας υπεύθυνος, μετά από συνεννόηση των μελών της, ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα στις συνεδριάσεις της ολομέλειας και του Συντονιστικού Συμβουλίου. Οι θεματικές ομάδες συγκροτούνται κατά τομέα ενδιαφέροντος και ειδικότητας όπως π.χ. θεματική ομάδα πολιτισμού, αθλητισμού, περιβάλλοντος, των έργων κ.λ.π. με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, την οργάνωση συζητήσεων εκδηλώσεων και διαλέξεων, που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη, προώθηση και την επίλυση των διαφόρων ζητημάτων του Δήμου.
Καταθέτουν επίσης προτάσεις και θέσεις για τα διάφορα τοπικά ζητήματα. Συνεργάζονται στην κατάρτιση του δημοτικού συνδυασμού και στη διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος, των αρχών και των θέσεων του.

ΑΡΘΡΟ 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΠΟΡΟΙ
Το κεφάλαιο της ένωσης ορίσθηκε σήμερα στο ποσό των ………….Προς σχηματισμό του, κάθε συμβαλλόμενος κατέβαλλε ποσό είκοσι χιλιάδων ευρώ ( 50 €). Η ευθύνη των εταίρων για τα ενδεχόμενα χρέη της ένωσης περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου.
Πόροι οικονομικοί της ένωσης είναι οι ετήσιες εισφορές των μελών της, ή προς την ένωση δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις και τα έσοδα από τη διοργάνωση καλλιτεχνικών και κάθε άλλου είδους εκδηλώσεων. Δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση της ένωσης από πολιτικά κόμματα και κρατικούς φορείς.
Όλοι οι πόροι της Ένωσης διατίθενται για τη λειτουργία και την επίτευξη των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 26
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τροποποίηση του καταστατικού με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων τακτικών μελών της που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Συντονιστικό Συμβούλιο ή μετά από έγγραφη αίτηση του 20% των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 27
ΒΙΒΛΙΑ
Η ένωση τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία:
Α) Μητρώο μελών στο οποίο φαίνεται ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία εγγραφής κάθε μέλους, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνση, έτος γέννησης, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και η ημερομηνία διαγραφής κάθε μέλους.
Β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Συντονιστικού Συμβουλίου.
Γ) Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
Δ) Βιβλίο εισπράξεων και δαπανών (ταμείου)
Ε) Βιβλίο περιουσίας (μόνιμου υλικού)
ΣΤ) Βιβλίο πρακτικών ελεγκτικής επιτροπής.
Ζ) Ό,τι άλλο προβλέπεται από τις εκάστοτε διατάξεις του Κ.Β.Σ.

ΑΡΘΡΟ 28
ΛΥΣΗ
Η ένωση μπορεί να λυθεί με απόφαση των μελών της οποτεδήποτε.
Μετά τη λήξη της διάρκειας της και τη λύση της η Ένωση τίθενται υπό εκκαθάριση, η οποία πραγματοποιείται από τρεις εκκαθαριστές που θα οριστούν από τη Συντονιστική Επιτροπή κατά απόλυτη πλειοψηφία. Η περιουσία της ένωσης διατίθεται σε κοινωφελή ιδρύματα που λειτουργούν στη Σάμο.

ΑΡΘΡΟ 29
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ένωση διοικείται από προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που επιτελεί χρέη μέχρι την εκλογή Συντονιστικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση. Την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελούν οι Άννη Ειρήνη, Γεωργίου Νικόλαος, Γιαννουλόπουλος Ηλίας,  Καλδιριμιτζιάν Νικόλαος,  Κωνσταντάτου Γρηγορία, Μαμουλή Αλίκη, Μανωλιάδης Νικόλαος, Σκαπέτης Γεώργιος και Τσούλος Νικόλαος.
Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και αποδέχθηκαν όλα τα ανωτέρω και υπογράφουν όπως ακολουθεί. Το καταστατικό θα κατατεθεί στο αρμόδιο  Πρωτοδικείο Σάμου προς Δημοσίευση, ώστε η εταιρία να αποκτήσει νομική προσωπικότητα κατά το νόμο.

Σάμος…………………..


Τα Ιδρυτικά Μέλη
Ονοματεπώνυμο                                                                            Υπογραφή   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ
Στην Σάμο σήμερα …….. οι υπογράφοντες ιδρύουμε  ένωση  με την επωνυμία << ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΑΜΟΥ»
 με έδρα την Σάμο ,το καταστατικό της οποίας αποτελείται από 30 άρθρα και σαν σκοπό έχει την  αυτόνομη  πολιτική της φυσιογνωμία. τη  χρηστή διοίκηση και διαφάνεια σε κάθε πράξη και ενέργεια της, την  ισότητα μεταξύ των πολιτών, ανεξαρτήτως φυλετικών εθνικών, θρησκευτικών, πολιτισμικών ή άλλων διαφορών. την  προώθηση σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της και του κοινωνικού συνόλου. τη  συλλογικότητα στην λήψη αποφάσεων την  διαμόρφωση, προώθηση και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων στα προβλήματα του Δήμου. Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης συνιστά βασική κατευθυντήρια γραμμή σε επίπεδο φιλοσοφίας και πρακτικής. την  προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής την συμμετοχή  στις δημοτικές εκλογές με την κατάρτιση συνδυασμού, που θα προκύπτει με δημοκρατικές διαδικασίες, μέσα από την παρούσα ένωση. τη συγκρότηση  ομάδων πολιτών  σε πόλεις και χωριά του νησιού με στόχο τη διαρκή επικοινωνία των πολιτών με την ένωση για την προώθηση των προβλημάτων της περιοχής τους και ενισχύει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες τους, τις οποίες στηρίζει με θεμιτό τρόπο. την συγκρότηση  ομάδων  κατά τομέα ενδιαφέροντος και ειδικότητας, τις θεματικές  ομάδες όπως π.χ. θεματική ομάδα πολιτισμού, αθλητισμού, περιβάλλοντος έργων κ.λ.π. με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, την οργάνωση συζητήσεων, εκδηλώσεων και διαλέξεων που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη προώθηση και επίλυση των διαφόρων ζητημάτων του Δήμου  τον συντονισμό των προσπαθειών και πρωτοβουλιών ομάδων πολιτών, και άλλων φορέων, προβάλλοντας τα αιτήματα τους με τρόπο συγκροτημένο και υπεύθυνο, και χρησιμοποιώντας κατάλληλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου - 1 Μαρτίου- ΘΕΜΑΤΑ
1.   Αποδοχή παραίτησης και εκλογή  νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Δήμαρχος Σάμου κ. Στέλιος Θάνος

 1. Αποδοχή παραίτησης, εκλογή νέου προέδρου και συμπλήρωση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ  Δ.Ο.Π.Π.Ο.Ν.Α.Σ.  Εισηγητής: Δήμαρχος Σάμου κ. Στέλιος Θάνος

 1. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων για τα Δ.Σ. των ΦΟΣΔΑ (Συνδέσμων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου) του Δήμου  Εισηγητής: Δήμαρχος Σάμου κ. Στέλιος Θάνος
                                 

 1. Ορισμός μέλους του Δήμου Σάμου στην Επιτροπή οδικής ασφάλειας   Εισηγητής: Δήμαρχος Σάμου κ. Στέλιος Θάνος
                               

5. Oνοματοδοσία δρόμου στη δημοτική κοινότητα Βαθέος
                          Εισηγητής:  Εμμ. Φρατζής, Πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Βαθέος

6. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 112/07 Απόφασης του πρώην δήμου Πυθαγορείου.
Εισηγήτρια: Σοφία Φάλαρη, εκπρόσωπος τοπικής κοινότηας Κουμαραδαίων

7. Αγορά χώρου για εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού τύπου compact στα Κοντέϊκα
                   Εισηγητής: Σταμάτης Παγωνδιώτης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Κοντεϊκων

8. Αίτηση της ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΕΠΕ-AEGEAN SKY για τοποθέτηση ποδηλάτων στο Καρλόβασι
              Εισηγητής:  Στέλιος Μακρής , Πρόεδρος Δημοτικής κοινότητας Καροβασίων

 1. Παραχώρηση έκθεσης του προγράμματος «Ανάδειξη του αρχαίου πλοίου Σάμαινα στο Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου»
              Εισηγήτρια: Ματρώνη Κτίστου, δημοτική σύμβουλος

 1.  Πρόταση μεταβολών σχολικών μονάδων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012-13
            Εισηγητής: Νικ. Ζάχαρης, πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 1.  Στήριξη της 24ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου στη Σάμο, το φθινόπωρο του 2012
              Εισηγήτρια: Ματρώνη Κτίστου, δημοτική σύμβουλος

 1.  Αποδοχή οριστικής ένταξης της πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής ταμπάκικων & νέου Καρλοβάσου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου.
Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού

 1.  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ανάπλαση πλατείας  Αγ.  Ματρώνας Δ/Δ Βαθέος».
                                  Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

 1.  Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αποχέτευσης στην περιοχή της Φοιτητικής Εστίας».
                             Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

 1.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Κατασκευή τελικής στάθμης πλατείας δημοτικής κοινότητας Χώρας»
                             Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

 1.  Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Σάμου από ΓΓΑΙΝΠ
                                  Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία


 1.  Προγραμματική σύμβαση Δήμου Σάμου με Σύνδεσμο ΟΤΑ Ανατ. Σάμου Εισηγητής: Δημ. Βασιλειάς, Γ. Γρ. Δήμου
 1.  Διαγραφή τελών της ΦΥΤΩ ΑΕ από βεβαιωτικούς καταλόγους του πρώην Δήμου      Πυθαγορείου
                                      Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία


 1.  Διαγραφές τελών ύδρευσης δημοτικής κοινότητας Σαμίων, Δημ. Κοινότητας Βαθέος και τοπικής κοινότητας Αμπέλου
                        Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία

 1.  Συζήτηση περί παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στη συνοικία προσφυγικά (αίτημα Ελευθερίου Παπαδημητρίου ΜΟΒ 1098)
                   Εισηγητής: Επιτροπή ποιότητας ζωής

 1.  Έγκριση εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο «αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Καρλοβάσου  Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία
 1.  Έγκριση εκτέλεσης του υποέργου με τίτλο «αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοντεϊκων
                        Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

 1.  Συμπληρωματικά στοιχεία στις υποβληθείσες προτάσεις στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ
                        Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

 1.  Αίτημα του  Γενικού Νοσοκομείου προς το Δήμο Σάμου  για παραχώρηση των Περιφερειακών ιατρείων και των εξεταστηρίων για το χρονικό διάστημα των 20 ετών
                        Εισηγητής: Τεχνική υπηρεσία

 1.  Ορισμός μέλους στη Δ.Ε. του ιδρύματος «Εστία Ελληνίδων Οδηγών-Οικογένειας Νικ. Πανά»
                        Εισηγητής: Δημ. Βασιλειάς, Γ. Γρ. Δήμου

 1.  Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
                        Εισηγήτρια: κα. Παναγιωτίδου Ελ., Τμήμα αδειών

 1.  Έγκριση νέας προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Σάμου με τον ΟΑΕΔ
                        Εισηγητής: Δημ. Βασιλειάς, Γ. Γρ. Δήμου

 1.  Αντικατάσταση εκπροσώπου  της κινηματογραφικής λέσχης Σάμου στην  επιτροπή Διαβούλευσης.
                             Εισηγητής: Δήμαρχος Σάμου κ. Στέλιος Θάνος

            29.   Μετακινήσεις εκτός έδρας Δημάρχου, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων
                                    Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία